V týchto zásadách používame výraz "cookies" ako odkaz na súbory cookies a iné podobné technológie, na ktoré sa vzťahuje smernica EÚ o ochrane súkromia v elektronických komunikáciách. 

Čo je cookie?

Cookies sú malé textové súbory vytvorené navštívenou webovou stránkou obsahujúce údaje. Ukladajú sa do počítača návštevníka, aby umožnili užívateľovi prístup k rôznym funkciám. Na našich stránkach sa spolu so súbormi cookie relácií používajú aj iné trvalé súbory cookies. Súbory cookie relácie sú dočasne uložené v pamäti počítača, pokiaľ si návštevník prehliada webové stránky. Tieto súbory cookie sa vymažú, keď užívateľ zatvorí webový prehliadač alebo po uplynutí určitej doby (čo znamená, že relácia vyprší). Trvalé súbory cookie zostávajú v počítači návštevníka až do ich vymazania. 

Prečo používame cookies?

Súbory cookies používame na to, aby sme sa dozvedeli viac o tom, ako návštevníci komunikujú s našim obsahom a pomáhajú nám zlepšiť zážitok pri návšteve našich webových stránok. 

Funkčnosť a obsah stránky

Funkciu zdieľania používajú návštevníci, aby odporučili naše stránky a obsah na sociálnych sieťach, ako je Facebook a Twitter. Súbory cookie ukladajú informácie o tom, ako návštevníci používajú funkciu zdieľania, i keď nie individuálnej úrovni, aby bolo možné danú webovú stránku zlepšiť. Ak neprijmete súbory cookies, neuložia sa žiadne informácie. Na niektoré ďalšie funkcie na našich webových stránkach používame tretie strany, napríklad ak navštívite stránky s vloženými videami z YouTube alebo stránky, ktoré obsahujú odkazy na YouTube. Tieto videá alebo odkazy (a iný obsah od tretích strán) môžu obsahovať súbory cookies tretích strán a možno že si budete chcieť pozrieť zásady webových stránok týchto tretích strán ohľadne informácií týkajúcich ich používania súborov cookies. 

Analytika webovej stránky

Táto webová stránka používa Google Analytics, ktorá používa súbory cookies. Vo všeobecnosti súbory cookies ukladajú informácie o tom, ako návštevníci používajú webové stránky, vrátane počtu zobrazených stránok, odkiaľ návštevníci pochádzajú a počet návštev za účelom zlepšenia webovej stránky a poskytnutia užívateľom dobré skúsenosti. Ak neprijmete súbory cookies, neuložia sa žiadne informácie. 

Ako odmietnem a vymažem cookies?

Súbory cookies nepoužijeme na zhromažďovanie identifikovateľných informácií o návštevníkovi. Avšak v prípade, že tak budete chcieť urobiť, môžete si vybrať a odmietnuť alebo zablokovať cookies, ktoré nastavila spoločnosť Electrolux alebo webové stránky tretích strán tým, že zmeníte nastavenia vášho prehliadača. Ohľadne ďalších podrobností pozri „funkcia pomoc“. Vezmite na vedomie, že väčšina prehliadačov automaticky akceptuje cookies, takže ak si neprajete používať cookies, bude potrebné ich aktívne vymazať alebo zablokovať. Informácie o používaní cookies v prehliadačoch v mobilných telefónoch a podrobnosti, ako odmietnuť alebo vymazať takéto cookies, nájdete v príručke vášho mobilného telefónu. Majte na pamäti, že ak odmietne používanie cookies, naše stránky budete môcť navštíviť, avšak niektoré funkcie nemusia fungovať správne.

Uvodné ustanovenia a definície pojmov

Tieto obchodné podmienky pre nákup E-permanentiek cez internet (ďalej len
„Obchodné podmienky“) platia pri nákupe permanentiek na cvičenie prevádzkované
spoločnosťou Boris Hostinský, so sídlom 95501 Topoľčany, Streďanská 2731/32
Slovenská republika, IČO: 50091000, zapísanou v Obchodnom registri Okresného
súdu Topoľčany Číslo živnostenského registra: 470-18532 ďalej len „Prevádzkovateľ“),
a to len pri nákupe vstupeniek prostredníctvom internetovej stránky https://hc-gym.eu/

Tieto Obchodné podmienky upravujú vzájomné práva a povinnosti Prevádzkovateľa a
kupujúceho (ďalej len „Zákazník“).
1.1 „E-permanentka“ je permanentka zakúpená prostredníctvom internetovej stránky
https://hc-gym.eu/ .Zákazníkovi vždy po objednaní a úhrade E-permanentky cez
internetovú stránku https://hc-gym.eu/ príde permanentka je súčasťou potvrdzujúceho e-
mailu, ktorý bude doručený Zákazníkovi vždy po objednaní a úhrade vstupenky cez
internetovú stránku https://hc-gym.eu/. Zákazník preberá zodpovednosť za nešírenie
permanentky, aby tak zabránil jej prípadnému zneužitiu.
„Orgán dohľadu“ je Slovenská obchodná inšpekcia so sídlom Prievozská 32, 827 99
Bratislava 27, Slovenská republika, www.soi.sk
Zákazník súhlasí s týmito Obchodnými podmienkami, ktoré sú pre obe strany
záväzné. V prípade potreby môže Zákazník kontaktovať Prevádzkovateľa
prostredníctvom e-mailu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. alebo telefonicky na 0907140629

II.Spôsob zakúpenia vstupenky

2.1 Zákazník si môže zakúpiť E-permanentku na konkrétny dátum prostredníctvom
našej internetovej stránky https://hc-gym.eu/ cenu, podľa vytvorenej objednávky
prostredníctvom služby Gopay.
2.2 E-permanentku je možné zakúpiť najneskôr 180 minút pred začiatkom
požadovaného času cvičenia.
2.3 Po výbere a označení konkrétneho druhu E-permanentky Zákazník pokračuje ku
kroku „VŠETKO JE OK, CHCEM MAKAŤ E-Permanentka“, kde zadá číslo HC-GYM
KARTY na ktorú ma byť E-permanentka nahraná a email, na ktorý mu bude po úhrade
ceny E-permanentky doručená potvrdenka. Zákazníkovi sa zároveň zobrazí celková

kúpna cena E-permanentky, ktorú je po potvrdení Objednávky v „PREJSŤ K PLATBE“
Zákazník povinný uhradiť. Uvedená kúpna cena je aktuálnou cenou pre objednané E-
permanentky a je cenou konečnou, t.j. vrátane DPH a prípadných poskytnutých zliav.
Zákazník vyjadrí súhlas s obchodnými podmienkami a potvrdí, že je starší ako 15
rokov.
2.4 Po potvrdení objednávky E-permanentky v kroku „PREJSŤ K PLATBE“ je Zákazník
presmerovaný do zabezpečenej platobnej brány GOpay, prostredníctvom ktorej
vykoná úhradu. Úhradu je potrebné vykonať v časovom limite do 10 minút, ktorý sa
odpočítava od okamihu začatia procesu platby presmerovaním na platobnú bránu. Po
vypršaní časového limitu 10 minút nebude začatá objednávka uskutočnená.
2.5 Po uskutočnení úspešnej platby prostredníctvom zabezpečenej platobnej brány
GOpay v časovom limite 10 minút bude Zákazník opäť presmerovaný na internetovú
stránku  https://hc-gym.eu/ pre vygenerovanie a zobrazenie E- permanentky a následne
na internetovú stránku https://hc-gym.eu . Objednávka bude úspešne dokončená len
v prípade, ak Zákazník vyčká na presmerovanie na internetové
stránky www.niecosemmusimdat.sk a následne na https://hc-gym.eu k a bude mu
doručená E-permanentka na správne zadaný a funkčný email. V prípade, ak Zákazník
nevyčká na presmerovanie a nezadá správny a funkčný email pre doručenie E-
permanentky, Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za nedokončenie objednávky;
Zákazník si musí uplatniť reklamáciu realizovanej úhrady v banke.
2.6 Po realizovaní úhrady kúpnej ceny E-permanentky a úspešnom dokončení
objednávky bude Zákazníkovi odoslaný potvrdzujúci e-mail na ním zadanú platnú a
funkčnú e-mailovú adresu, ktorý obsahuje vo formáte PDF potvrdenie o zaplatení E-
permanentky . Pre daňové účely, slúži E-vstupenka ako daňový doklad.
2.7 Platba je zrealizovaná iba vtedy, ak Zákazník dostane od Prevádzkovateľa
potvrdenie o zaplatení podľa predchádzajúceho bodu správou na e - mailovú adresu
zadanú v objednávke
2.8 Jednou transakciou možno zakúpiť max. 3 ks E-permanentky

III.

Odstúpenie od zmluvy a výmena E-permanentky

3.1 Predaj E-permanentiek na cvičenie v posilnovni HC-Gym sa považuje za zmluvu

súvisiacu s poskytovaním služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času,
podľa ktorej sa Prevádzkovateľ zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase
alebo v dohodnutej lehote a z toho dôvodu Zákazník nemôže, v zmysle § 7 ods. 6
písm. k) zák. č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo
poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej
mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov, odstúpiť od zmluvy. Bez ohľadu na vyššie
uvedené, môže Zákazník požiadať Prevádzkovateľa o výmenu zakúpenej E-vstupenky
po splnení podmienok uvedených nižšie.
3.2 O výmenu E-permanentky je možné požiadať e-mailom na adresu mailu
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. .Žiadosť o výmenu E- permanentky bude posúdená
zodpovedným pracovníkom Prevádzkovateľa s ohľadom na platný reklamačný
poriadok Prevádzkovateľa – Reklamačny poriadok. Zákazník berie na vedomie, že
Prevádzkovateľ nie je povinný vyhovieť jeho žiadosti o výmenu E-permanentky a
každá žiadosť bude posudzovaná individuálne.
3.3 Výmenu E-permanentiek je možné uplatniť iba na transakciu ako celok, tzn. na
všetky E-permanentky zakúpené prostredníctvom jednej transakcie.
3.4 Ak Zákazník uplatní žiadosť o výmenu príslušnej E-permanentky po začatí jej
využívania o výmenu E-permanentky odmietnutá z dôvodu jej neskorého uplatnenia.
3.5 V žiadosti o výmenu E-permanentky je potrebné uviesť meno, priezvisko,
telefonický kontakt, potvrdenie o platbe, číslo HC-gym karty na ktorú bola
permanentka nahratá.

IV.
Reklamácie

4.1 Prevádzkovateľ zodpovedá za vady poskytovanej služby, prípadne predávaného
podľa ustanovení príslušných právnych predpisov, najmä ustanovenia § 420 a nasl.
zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
4.2 Reklamovať poskytnutú službu, t.j. E-permanetku zakúpenú, je možné za
podmienok stanovených reklamačným poriadkom Prevádzkovateľa, ktorý sa
nachádza na internetovej www.hc-gym.eu

V.

Osobné údaje a ich ochrana

5.1 Prevádzkovateľ zabezpečuje ochranu osobných údajov kupujúceho v súlade so
zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov.
5.2 Informácie o spracúvaní osobných údajov sú uvedené na webovej stránke
Prevádzkovateľa v sekcii Ochrana osobných údajov www.hc-gym.eu. Zákazník berie na
vedomie, že je povinný Prevádzkovateľovi poskytnúť osobné údaje v správnej a
pravdivej forme a je tiež povinný informovať Prevádzkovateľa o každej zmene svojich
osobných údajov. Zákazník potvrdzuje, že osobné údaje, ktoré poskytol, sú správne.
Zákazník pri odoslaní objednávky potvrdí, že v súlade so zákonom mu bolo
poskytnuté poučenie týkajúce sa ochrany osobných údajov, a to aktivovaním
príslušnej funkcie na webovej stránke Prevádzkovateľa.
VI. Alternatívne riešenie sporov

6.1 Pokiaľ Zákazník nie je spokojný so spôsobom, ktorým Prevádzkovateľ vybavil
jeho reklamáciu alebo sa domnieva, že Prevádzkovateľ porušil jeho práva, má
možnosť obrátiť sa na Prevádzkovateľa so žiadosťou o nápravu (prostredníctvom
emailu na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.). Ak Prevádzkovateľ na žiadosť o nápravu
odpovie zamietavo, alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, Zákazník
má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu podľa
ustanovenia § 11 a nasl. zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení
spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s
Prevádzkovateľom je Orgán dohľadu - Slovenská obchodná inšpekcia, so sídlom:
Prievozská 32, 827 99 Bratislava, IČO: 17 331 927, ktorú je možné za uvedeným
účelom kontaktovať na adrese Slovenská obchodná inšpekcia, Ústredný inšpektorát,
Odbor medzinárodných vzťahov a alternatívneho riešenia sporov, Prievozská 32, 827
99 Bratislava 27, internetová adresa: www.soi.sk, alebo iná príslušná oprávnená
právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov
vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na
stránke www.economy.gov.sk).
6.2 Zákazník má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia
spotrebiteľských sporov sa obráti

VII.

Záverečné ustanovenia

7.1 Tieto Obchodné podmienky platia pre Zákazníka v rozsahu a znení uvedenom na
internetových stránkach Prevádzkovateľa v deň zakúpenia E-permanentky
Zákazníkom.

7.2 Aktivovaním príslušnej funkcie pred zakúpením E-permanentky kupujúci potvrdí,
že sa s týmito Obchodnými podmienkami oboznámil, v plnom rozsahu porozumel ich
obsahu, súhlasí s nimi a je nimi viazaný. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo v
zákonnom rozsahu meniť tieto Obchodné podmienky pre nákup E-prmanentiek cez
internet, prípadne ich časť.
7.3 Akékoľvek zmeny týchto Obchodných podmienok nadobúdajú účinnosť dňom
uvedeným v aktualizovanom znení.
7.4 Na vzťahy výslovne neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami
sa aplikujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka,
zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a zákona č. 102/2014 Z.z. o
ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy
uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov
predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov