V týchto zásadách používame výraz "cookies" ako odkaz na súbory cookies a iné podobné technológie, na ktoré sa vzťahuje smernica EÚ o ochrane súkromia v elektronických komunikáciách. 

Čo je cookie?

Cookies sú malé textové súbory vytvorené navštívenou webovou stránkou obsahujúce údaje. Ukladajú sa do počítača návštevníka, aby umožnili užívateľovi prístup k rôznym funkciám. Na našich stránkach sa spolu so súbormi cookie relácií používajú aj iné trvalé súbory cookies. Súbory cookie relácie sú dočasne uložené v pamäti počítača, pokiaľ si návštevník prehliada webové stránky. Tieto súbory cookie sa vymažú, keď užívateľ zatvorí webový prehliadač alebo po uplynutí určitej doby (čo znamená, že relácia vyprší). Trvalé súbory cookie zostávajú v počítači návštevníka až do ich vymazania. 

Prečo používame cookies?

Súbory cookies používame na to, aby sme sa dozvedeli viac o tom, ako návštevníci komunikujú s našim obsahom a pomáhajú nám zlepšiť zážitok pri návšteve našich webových stránok. 

Funkčnosť a obsah stránky

Funkciu zdieľania používajú návštevníci, aby odporučili naše stránky a obsah na sociálnych sieťach, ako je Facebook a Twitter. Súbory cookie ukladajú informácie o tom, ako návštevníci používajú funkciu zdieľania, i keď nie individuálnej úrovni, aby bolo možné danú webovú stránku zlepšiť. Ak neprijmete súbory cookies, neuložia sa žiadne informácie. Na niektoré ďalšie funkcie na našich webových stránkach používame tretie strany, napríklad ak navštívite stránky s vloženými videami z YouTube alebo stránky, ktoré obsahujú odkazy na YouTube. Tieto videá alebo odkazy (a iný obsah od tretích strán) môžu obsahovať súbory cookies tretích strán a možno že si budete chcieť pozrieť zásady webových stránok týchto tretích strán ohľadne informácií týkajúcich ich používania súborov cookies. 

Analytika webovej stránky

Táto webová stránka používa Google Analytics, ktorá používa súbory cookies. Vo všeobecnosti súbory cookies ukladajú informácie o tom, ako návštevníci používajú webové stránky, vrátane počtu zobrazených stránok, odkiaľ návštevníci pochádzajú a počet návštev za účelom zlepšenia webovej stránky a poskytnutia užívateľom dobré skúsenosti. Ak neprijmete súbory cookies, neuložia sa žiadne informácie. 

Ako odmietnem a vymažem cookies?

Súbory cookies nepoužijeme na zhromažďovanie identifikovateľných informácií o návštevníkovi. Avšak v prípade, že tak budete chcieť urobiť, môžete si vybrať a odmietnuť alebo zablokovať cookies, ktoré nastavila spoločnosť Electrolux alebo webové stránky tretích strán tým, že zmeníte nastavenia vášho prehliadača. Ohľadne ďalších podrobností pozri „funkcia pomoc“. Vezmite na vedomie, že väčšina prehliadačov automaticky akceptuje cookies, takže ak si neprajete používať cookies, bude potrebné ich aktívne vymazať alebo zablokovať. Informácie o používaní cookies v prehliadačoch v mobilných telefónoch a podrobnosti, ako odmietnuť alebo vymazať takéto cookies, nájdete v príručke vášho mobilného telefónu. Majte na pamäti, že ak odmietne používanie cookies, naše stránky budete môcť navštíviť, avšak niektoré funkcie nemusia fungovať správne.

vydáva Boris Hostinský , Streďanská 2731/32 95501 Topoľčany, zapísaná v Okresný
úrad Topoľčany Číslo živnostenského registra: 470-18532 IČO: 50091000s platnosťou od
08.12.2015, v znení neskorších doplnkov.

I. Úvodné ustanovenia

1. Reklamačný poriadok upravuje právne vzťahy, ktoré vznikli alebo vzniknú v
súvislosti s kvalitou alebo správnosťou služieb poskytovaných zákazníkom
posilňovne HC-gym, najmä postupy a lehoty vybavovania reklamácií a ostatné
súvisiace právne vzťahy;

2. Reklamáciou sa podľa tohto reklamačného poriadku rozumie podanie
zákazníkov, ktorého predmetom je uplatnenie práva zo zodpovednosti za chybne
poskytnuté služby, prípadne akékoľvek podanie, ktoré upozorňuje na

nedostatky v kvalite služieb poskytovaných zamestnancami posilňovne HC-
gym;

3. Zákazníci posilňovne HC-gym kúpou vstupu/permanentky potvrdzujú svoj
súhlas s dodržiavaním Vnútorného poriadku posilňovne HC-gym a bez výhrad
prijímajú ustanovenia Všeobecných obchodných podmienok posilňovne HC-gym pre
nákup cez internet a sú nimi neodvolateľne viazaní;

KEDY SÚ KOMPENZÁCIE NEMOŽNÉ

4. Posilňovna HC-gym neposkytuje kompenzácie za prekážky, ktoré vznikli
na strane zákazníka, či už nepozornosťou pri nákupe E-permanentky prípade jej
nevyužití v danej lehote.

KONTROLA VSTUPENIEK ZÁKAZNÍKOM

5. Ak bol zákazník z dôvodu porušenia návštevného poriadku vykázaný z
priestoru posilňovne bez akejkoľvek kompenzácie;

6. V prípade E-permanentiek môže zákazník riešiť reklamácie počas
pracovných dní v čase od 10:00 do 17:00 h , osobne na recepcii posilňovne HC-gym
v čase keď je tam obsluha alebo mailom na adresu hcgym.fitness@gmail. Chybne
kúpené E-permanentky nie je možné vrátiť, ale len vymeniť;

VRÁTENIE E-permanentky BEZ UDANIA DÔVODU

7. Posilňovna HC-gym neumožňuje zákazníkom vrátiť už zakúpené
Permanentky/E-Permanentky bez udania dôvodu, ani z dôvodu, ktorý nebol
zapríčinený posilňovnou HC-gym. Permanentky/E-permanentky možno reklamovať
len v prípade, špecifikovaných vyššie v tomto reklamačnom poriadku.
II. Zásady prijímania a postupy vybavovania reklamácií

1. Zákazníci posilňovne HC-Gym môžu podať reklamáciu, najlepšie ihneď po
zistení problému, bez zbytočného odkladu, najneskôr však v zákonnej lehote, podľa
druhu sťažnosti:
a) osobne na recepcii, REKLAMAČNÉHO FORMULÁRA;
b) elektronicky na e-mailovú adresu: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.,

2. Z reklamácie musí byť jasné, kto ju podáva, komu je určená a čoho sa
návštevník posilňovne domáha.

3. Reklamácia musí obsahovať opis skutkového stavu a musia k nej byť
pripojené všetky dôkazy, o ktoré sa oprávnená osoba pri svojom tvrdení opiera. Je
potrebné, aby reklamujúci pripojil email ak sa jednalo o zakúpenie E-permanentky
prípadne doklad z registračnej pokladne o kúpe reklamovaného tovaru, predávaného
v posilňovni. Posilňovňa HC-gym vybaví reklamáciu podľa možnosti ihneď po jej
doručení, najneskôr však v lehote stanovenej zákonom a bude návštevníka o
vybavení písomne informovať.

4. Pochybenie pri nákupe zo strany zákazníka nemožno považovať za
reklamáciu, Posilňovňa HC-Gym však v odôvodnenom prípade môže vymeniť chybne

kúpené E-permanentky za iný druh E-permanentky;

5. Pri zakúpení E-permanentiek prostredníctvom internetovej stránky www.hc-
gym.eu možno v prípade problému na strane Posilňovne CH-gym, uvedenom v tomto

reklamačnom poriadku, kúpené vstupenky vrátiť priamo v na recepcii počas
prevádzkových hodín.
6. V prípade uznania reklamácie sa peniaze za E-permanentky zakúpené cez
internet vracajú bezhotovostne, do 14 pracovných dní od doručenia písomnej žiadosti
o vrátenie vstupného, príp. v hotovosti priamo v kine, za podmienok, vyplývajúcich z
tohto reklamačného poriadku. Písomná žiadosť o vrátenie vstupného musí
obsahovať dôvod reklamácie v zmysle tohto reklamačného poriadku, dátum, čas a
názov predstavenia jednotlivých vstupeniek, variabilný symbol platby a číslo účtu, na
ktorý má byť zaplatená čiastka poukázaná. Neúplná žiadosť, ktorá nebude
obsahovať niektorý z uvedených údajov, nebude vybavená.

7. Ak pri procese kúpy E-permanentky došlo k odpísaniu sumy za kúpu
vstupeniek z účtu zákazníka, a nebol zaslaný email na adresu zákazníka, reklamáciu
vrátenia peňazí z dôvodu neposkytnutia služby si musí zákazník uplatniť v banke,
ktorá vystavila platobnú kartu, prostredníctvom ktorej platba prebehla.
V žiadnom prípade takéto reklamácie nevybavuje spoločnosť Posilňovňa HC-gym
III. Záverečné ustanovenia

1. Reklamačné konanie sa riadi príslušnými ustanoveniami Zákona č. 250/2007
Z. z. v znení neskorších predpisov a príslušnými ustanoveniami Občianskeho
zákonníka, tak pri predaji tovarov ako aj pri poskytovaní služieb.